Rodo

Szanowni Państwo, 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej zwane „RODO”], niniejszym informuje, że Kamil Dzierżak i Ryszard Dzierżak prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej pod nazwą F.H.U.P. DZIERŻAK S.C. R. Dzierżak, K. Dzierżak spółka cywilna, adres: ul. Myślenicka 2, 32-031 Mogilany, może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Dlatego kierujemy do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jakie są zasady ochrony danych osobowych. 
 
 
Kto przetwarza Twoje dane? Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych są Kamil Dzierżak i Ryszard Dzierżak prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej pod nazwą F.H.U.P. DZIERŻAK S.C. R. Dzierżak, K. Dzierżak spółka cywilna, adres: ul. Myślenicka 2 32-031 Mogilany , NIP 679-01-76- 238, tel/fax: +48126555342, tel. kom: 698633453, e-mail: masterlee@poczta.onet.pl lub kamildzierzak@interia.pl adres sklepu internetowego: http://mastertools.pl/
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować za pomocą ww. danych kontaktowych. 
 
 
Cele i czas przetwarzania.
Dane będziemy przetwarzać w celu:
 • Zawarcia i wykonania umowy w tym kontaktowanie się na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 • Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty przechowujemy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
 • Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy
 • dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
 • Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Nas działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
 
 
Odbiorcy danych.
Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
 
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • podmiotom za pomocą, których dokonywane są płatności za zakupy w sklepie internetowym,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. organom podatkowym);
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność (m.in. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi księgowe).
 
 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych.
Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Informujemy, że zaprzestaliśmy stosowanie Newslettera w związku z tym zaprzestaliśmy wykorzystywać Państwa adres e-mail do tych celów, a jeżeli podaliście Państwo e-mail tylko do tego celu usunęliśmy go.
 
 
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
 
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe.
 
 
 
Proszę zapoznać się z Naszą nową Polityką prywatności oraz zmienionym Regulaminem sklepu

Oprogramowanie KQS.store | Wykonanie: AWESO

© MasterTools.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.